dinsdag 16 augustus 2016

Een radicaal en vèr-strekkend secularisatie-beleid is nodig.

Godsdienst moet met alle middelen bestreden worden, en zeker de meest onverdraagzame, gevaarlijke en agressieve variant ervan, de Islam.
In een volgende post zal ik meer precies de redenen beschrijven waarom godsdienst moet bestreden worden (het is een gif, een drug, een "sociopathie"), maar in deze blog wil ik mij concentreren hoe dit kan worden gerealiseerd.
Het is duidelijk dat een radicaal en vèr-strekkend secularisatie-beleid nodig is, en liever nù dan morgen. Politici en politieke partijen mogen niet langer dralen om een krachtig signaal te zenden dat we leven in een democratische, seculiere rechtsstaat.
Hierna volgt een lijst, niet limitatief, van punten die in dit beleid kan opgenomen worden :

  1. intrekken van de erkenning van de islam als officiële godsdienst wegens "het ontwikkelen van activiteiten die tegen de maatschappelijke orde indruisen" (één van de criteria gehanteerd door het Belgisch Parlement)
  2. stopzetten van de bouw van gebedsplaatsen (moskeeën, tempels, synagogen, kerken)
  3. confisqueren van buitenlandse gelden bestemd voor religieuze doeleinden
  4. schrapping van art. 181 uit de Belgische Grondwet (de staat betaalt het onderhoud van "bedienaars van erediensten"), of de recyclage ervan in de trant van "een wet of decreet gestemd door het Belgisch Parlement of één van de deel-parlementen heeft altijd voorrang boven gelijk welke godsdienstige regel".
  5. verbannen van godsdienstles uit het openbaar en gesubsidieerd onderwijs. Art. 24 moet in die zin volledig herschreven worden in de zin van : "Openbare en gesubsidieerde scholen zijn VERBODEN lessen godsdienst aan te bieden, en dit voor de duur van de hele leerplicht".
  6. Het vak Theologie moet verdwijnen uit de universiteiten. Theologie is géén wetenschap, het is een pseudo-wetenschap zoals astrologie, waarzeggerij of homeopathie.
Ik kan nog wel een aantal punten opnoemen, maar indien de politiek van de reeds opgesomde punten werk maakt, staan we al een heel stap verder richting "ideale wereld" !
Maar als u nog punten kunt bedenken, graag dan uw commentaar !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten